Vår integritetspolicy

Gäller från och med 2018-05-25

Winterviken Festvåning – Café – Konferens AB – Organisationsnr – 556616-1070, Vinterviksvägen 60, 117 65 Stockholm, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (även kallad GDPR). Denna policy gäller från den 25 maj 2018 när dataskyddsförordningen träder i kraft.

Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Vi behandlar personuppgifter för kunder, gäster, personal och leverantörer. Vårt ändamål med att behandla personuppgifter är i första hand för att fullgöra våra åtaganden gentemot kund/gäst/personal med anledning av våra uppdrag. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal.

Vi har även personuppgiftsbiträdesavtal med partners som hanterar personuppgifter som vi ansvarar för. Våra uppgifter hämtar vi i första hand från kunden/gästen/personalen själv och i vissa fall även från publika instanser som myndigheter och kreditupplysningsföretag.

De uppgifter vi tar in handlar främst om kontaktuppgifter, fakturerings- och debiterings­uppgifter, personnummer och organisationsnummer samt annan information som är relevant eller nödvändigt för genomförandet av våra uppdrag gentemot kunder, gäster och personal. I de fall vi lagrar uppgifter i statistiksyfte kommer de att anonymiseras via Google Analytics.

Lagringstider

Vi har enbart för avsikt att lagra personuppgifter som är relevanta för genomförandet av vårt åtagande och kommer att radera uppgifterna när de inte längre behövs för verksamheten och i enlighet med dataskyddsförordningen – GDPR.

I de fall vi anser att det kan vara till gagn både för kunder/gäster och oss som leverantör att spara lämnade uppgifter, kommer vi att be om skriftligt godkännande för att göra så. Om godkännande inte ges kommer uppgifterna att raderas. 

Säkerhet

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där person­uppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar och för vilka ändamål. Det sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag.

Vi är skyldiga att gratis, efter begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas, så kallat ”Rätt till rättelse”, ifall uppgifterna är felaktiga.

Du har rätt att begära ut tidigare lämnade personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du har även rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter från samtliga system.
I lagen kallas detta ”Rätten att bli bortglömd”.

Kontaktperson för frågor gällande vår policy är Erika Michael på info@winterviken.se